Training : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

Training

การอบรมการใช้งานรถยก

  • ทางบริษัทฯจะมีการจัดคอร์สอบรมการใช้งานรถยกอย่างถูกต้อง โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการของบริษัทฯ ในวันที่ส่งมอบรถยกให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุดไม่เกิน 20 คนต่อคอร์ส
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดคอร์สอบรมนอกเหนือจากวันที่ส่งมอบ หรือมีจำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่า 20 คน สามารถแจ้งความจำนงในการอบรมเพิ่มเติมได้ โดยทางบริษัทจะคิดค่าบริการอบรมเพิ่มเติมตามสถานที่และจำนวนผู้เข้าอบรมจริง
  • หลังจากการอบรมภาคทฤษฎี ผู้เข้าอบรมจะได้รับการทดสอบวัดความรู้และฝึกใช้งานภาคปฎิบัติ โดยทางบริษัทฯจะออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบเท่านั้น

การอบรมการซ่อมบำรุงรถยกเบื้องต้น

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะซ่อมบำรุงรถยกที่ซื้อจากบริษัทด้วยตัวเอง หรือมีทีมซ่อมบำรุงเครื่องจักรของตัวเอง สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขออบรมการซ่อมบำรุงรถยกจากทีมวิศวกรของบริษัทฯได้
  • ทางบริษัทฯจะจัดคอร์สอบรมให้ โดยจะคิดค่าบริการตามจำนวนผู้เข้าอบรมและระดับความซับซ้อนของงานซ่อมบำรุง

หากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ให้บริษัทจัดอบรม กรุณาติดต่อฝ่ายซ่อมบริการที่ 02-096-9898 ต่อ 2101-2104 หรือผ่านอีเมล์ที่ as@jenbunjerd.com