Pallet Runner / Shuttle Racking System ชั้นวางระบบกระสวย - Jenbunjerd

Shuttle Rack

ชั้นวางระบบกระสวย

ชั้นวางระบบกระสวย
Shuttle Rack System / Pallet Runner

Shuttle Rack System / Pallet Runner เป็นระบบจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการวางสินค้าตามแนวลึกคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In แต่ไม่ต้องใช้รถยก เพราะมี Shuttle Car ทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวาง จึงจัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการทำงานสูง ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถยกในการทำงาน เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้า (SKU) น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บและปริมาณเข้า – ออกมาก หรือ มีรูปแบบการเบิก-จ่ายแบบทั้ง Lot เพื่อง่ายต่อการทำงานและตรวจสอบคุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้


คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้ Shuttle Rack หรือ Pallet Runner

 • Shuttle Rack หรือ Pallet Runner มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 85% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 49%
 • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีได้ 10% เนื่องจากแต่ละแพลเลทไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง
 • เป็นทางเลือกในการจัดเก็บที่ต้องการความหนาแน่นมากขึ้นโดยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันความปลอดภัยในการใช้งานก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน
 • มีความปลอดภัยในการทำงานสูงเมื่อเทียบกับชั้นวางแบบ Drive-In ที่มีลักษณะการจัดเก็บคล้ายกัน เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องขับรถยกเข้าไปภายในชั้นวางเพื่อจัดเก็บและตักสินค้าเอง อุบัติเหตุในการทำงานจึงน้อยลง
 • เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs มาก และสามารถจัดเก็บได้ทั้งแบบ First-In First-Out (FIFO) และ Last-In First-Out (LIFO)
 • หนึ่งช่องภายในชั้นวางจะเก็บสินค้า SKUs เดียวกัน เพื่อความง่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง หรือจัดเก็บตามการเบิก-จ่าย แบบ Lot ตามออเดอร์ 
 • สามารถใช้งานรถยกได้หลากหลายและคุ้มค่ามากขึ้น เนื่องจากรถยกสามารถทำงานอื่นได้ในขณะที่ Shuttle Cart รับส่งสินค้าภายในชั้นวาง
 • ลดจำนวนพนักงานขับรถยกและจำนวนรถยกที่ต้องใช้ในการทำงานลง
 • เมื่อต้องการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวของสินค้าที่จัดเก็บได้ง่าย เพียงเพิ่มจำนวน Shuttle Cart ในระบบ
 • โครงสร้างชั้นวางถูกออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ง่าย และการเปลี่ยน Shuttle Cart ไปยังช่องเก็บสินค้าอื่นๆ จึงทำให้ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง
 • Shuttle Cart มีการทำงานที่เสถียรมากจึงง่ายต่อการบำรุงรักษา
 • ชั้นวางประเภทนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอุตสาหกรรมห้องเย็น เพราะช่วยลดปริมาณพลังงานที่สูญเสีย ค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานจึงลดลง
 • มีระบบคำสั่งในการลำเลียงพาเลทออกมายังด้านขนย้ายสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อลดเวลาการสั่งงาน Pallet Runner หรือ ระบบคำสั่งขนย้ายพาเลทออกมาเรียงด้านขนย้ายพาเลทอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอรถยกเคลื่อนย้ายพาเลทด้านหน้าออกก่อน
 • เป็นระบบการจัดเก็บสินค้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับ

Shuttle Rack System / Pallet Runner เหมาะกับอุตสาหกรรมอะไรบ้าง

- อุตสาหกรรมอาหาร - อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมห้องเย็น - อุตสาหกรรมการเกษตร
- อุตสาหกรรมเคมี - อุตสาหกรรมสุขอนามัย
- อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันสำหรับบริโภค - อุตสาหกรรมกระดาษ

Related Product