Mezzanine Lift : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

  • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
  • info@jenbunjerd.com
  • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

Mezzanine Lift

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 49201

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!


การเพิ่มชั้นลอย (Mezzanine Floor) ในคลังสินค้าเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับคลังสินค้าให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด บางครั้งอาจเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในคลังสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมของคุณได้เป็นสองเท่า
การจะใช้งานชั้นลอยได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องมี Mezzanine Lift หรือลิฟต์ชั้นลอย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งสิ่งของ สินค้า หรือวัสดุในแนวดิ่งระหว่างระดับพื้นและชั้นต่างๆของชั้นลอย โดย Mezzanine Lift จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้าหรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้งานที่สามารถรับน้ำหนักได้เยอะ มีความแข็งแรง สามารถลดการใช้แรงงานและเวลาในการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
Mezzanine Lift หรือลิฟต์ชั้นลอยยังมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ลิฟต์บรรทุกสินค้า (Goods Lifts) หรือลิฟต์ขนส่งสินค้า (Freight Elevators) เป็นต้น 

 

 

คุณสมบัติและประโยชน์ของการใช้ Mezzanine Lift

1. การขนย้ายสินค้าระหว่างชั้น:
Mezzanine Lift ถูกออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าในแนวดิ่งเป็นหลัก ทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อทำการจัดเก็บหรือเบิกจ่ายจากระดับพื้นของคลังสินค้าและระดับชั้นต่างๆของชั้นลอย แทนที่จะใช้การขนส่งทางบันไดหรือการยกด้วยแรงงานคนเพียงอย่างเดียว ลิฟต์ชั้นลอยเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยปราศจากข้อจำกัดของบันไดหรือกำลังคนที่จำกัด

2. การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า:
ลิฟต์ชั้นลอยช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งการจัดเก็บและเบิกจ่าย ลดเวลาและแรงงานในการขนย้ายสิ่งของระหว่างชั้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุง Worlflow ให้เร็วขึ้น โดยลดเวลาการหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด นั่นคือการใช้ลิฟท์บรรทุกสินค้าจะเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตโดยรวมของคลังสินค้าได้ในที่สุด ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและในคลังสินค้าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

3. ลดการใช้แรงงานคน:
การใช้ Mezzanine Lift ช่วยลดความจำเป็นในการยกและการบรรทุกของหนักด้วยมือได้อย่างมาก จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและความเหนื่อยล้าของพนักงาน ด้วยการทำให้กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลิฟท์ขนส่งสินค้าเหล่านี้จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงานและส่งเสริมสวัสดิภาพของพนักงานให้ดีขึ้น การลดการใช้แรงงานคนยังนำไปสู่การพัฒนาทักษะของแรงงานที่จะช่วยทำงานที่มีมูลค่าเพิ่มอื่นๆภายในคลังสินค้าด้วย

4. การจัดการสิ่งของขนาดใหญ่หรือบอบบาง:
สินค้าบางประเภท เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์ที่บอบบาง หรือสินค้าที่เปราะบาง จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังระหว่างการขนส่ง ลิฟต์ชั้นลอยถูกออกแบบให้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยโดยควบคุมการเคลื่อนที่ของลิฟต์ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคง ป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง ทำให้ลิฟต์ขนส่งสินค้าจึงเป็นเครื่องมือที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเฉพาะทางหรือสินค้าที่ละเอียดอ่อน

5. เอาชนะข้อจำกัดด้านพื้นที่:
คลังสินค้ามักเผชิญกับข้อจำกัดด้านพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตเมืองที่ต้องใช้พื้นที่แนวตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Mezzanine Lift จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สามารถขนถ่ายสินค้าไปยังระดับที่สูงขึ้นได้โดยไม่สูญเสียพื้นที่บนพื้นดินอันมีค่า การขยายตัวในแนวดิ่งนี้ช่วยให้คลังสินค้าปรับความจุของพื้นที่จัดเก็บได้อย่างเหมาะสม

6. เป็นไปตามข้อบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรม:
หลายอุตสาหกรรมมีข้อบังคับและมาตรฐานเฉพาะสำหรับการจัดการและการขนส่งสินค้า ลิฟท์บรรทุกสินค้าจึงได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามการรับรองมาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยา อาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีข้อกำหนดด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวด