Robot Palletizer : เจนบรรเจิด (Jenbunjerd) ผู้นำด้านการผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกอุปกรณ์จัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลาย

Contact Info

 • 359 Bondstreet Rd.(Chaengwattana 33), Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand
 • info@jenbunjerd.com
 • 02-096-9898 (200 คู่สาย)

Robot Palletizer

รับคำปรึกษา ฟรี!

Verify Code : 38480

There was a problem validating the form please check!
The connection to the server timed out!
Successfully sent!!


Introduction (บทนำ)

     หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท (Robot Palletizer) มีลักษณะเป็นแขนกลหยิบสินค้าแบบอัตโนมัติที่ใช้งานในคลังสินค้า โดยทำงานได้อย่างต่อเนื่องในทันทีที่โปรแกรมสั่งงานข้อมูลและรูปแบบการจัดเรียงของชิ้นงานได้ถูกกำหนดไว้ เมื่อสินค้าที่เป็นกล่อง ลัง หีบ ถุง กระสอบ ถัง หรือกระป๋องเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่ทำงานของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท ระบบแขนกลจะหยิบสินค้าโดยอัตโนมัติทีละ 1 ชิ้นหรือมากกว่า เพื่อนำมาวางลงในตำแหน่งที่จัดเตรียมพาเลทไว้ โดยวางเรียงเริ่มต้นตั้งแต่การวางชั้นแรกลงบนพาเลทและวางเรียงซ้อนกันทีละชั้นตามรูปแบบที่กำหนดไว้จนเสร็จงาน

 

 

Main Components (ส่วนประกอบหลัก)

 

ส่วนประกอบของหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท (Robot Palletizer) มีดังนี้

 • แขนกล (Robot Arm) ทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่ปรับระยะห่าง มุม หรือองศาเพื่อให้มือจับสามารถหยิบชิ้นงานได้
 • มือจับ (Gripper) ทำหน้าที่หยิบจับชิ้นงาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามลักษณะสินค้าหรือชิ้นงานที่แตกต่างกัน เช่น กล่อง ลัง ถุง กระสอบ ถัง เป็นต้น
 • กล้องจับภาพ (Vision Camera) หรือ ตัวอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) ทำหน้าที่แยกแยะรายการสินค้า
 • แท่นวาง (Riser) เป็นตำแหน่งฐานให้แขนกลตั้งอยู่
 • โปรแกรมสั่งงาน (Program) ทำหน้าที่ควบคุมและประมวลผลการทำงาน
 • สายพานลำเลียง (Conveyor) ป้อนเข้าและจ่ายออก (Infeed and Outfeed) ทำหน้าที่ลำเลียงสินค้าหรือชิ้นงานเข้ามาให้มือจับหยิบและลำเลียงชิ้นงานบนพาเลทส่งต่อไปยังสถานีงานถัดไป
 • ตู้ควบคุม (Control Cabinet) สำหรับพนักงานที่รับผิดชอบใช้ควบคุมการทำงาน

 

ลักษณะการทำงาน (How it works)

 • ชิ้นงานหรือสินค้าถูกป้อนให้เข้าสู่พื้นที่ทำงานของหุ่นยนต์แขนกลจัดเรียงสินค้าบนพาเลท โดยผ่านสายพานลำเลียง
 • กล้องจับภาพชิ้นงาน (หรือตัวอ่านบาร์โค้ดอ่านรหัสบนป้าย) ที่ไหลผ่านเข้ามาเพื่อบ่งชี้รหัสสินค้าและรูปแบบการจัดเรียงสินค้า
 • แขนกลหยิบชิ้นงานครั้งละ 1 ชิ้น (หรือมากกว่า) ออกจากคอนเวเยอร์แล้ววางเรียงลงบนพาเลทตามรูปแบบการจัดเรียง
 • เมื่อเรียงครบตามจำนวนแล้ว สินค้าบนพาเลทจะถูกนำออกตามคอนเวเยอร์ เพื่อส่งไปกระบวนการถัดไป

 

ประโยชน์ (Benefits)

 • หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลท (Robot Palletizer) ช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน และปฎิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนด
 • ลดต้นทุนการปฏิบัติงาน เช่น ลดจำนวนคนงานและรถฟอร์คลิฟท์ในการขนย้านสินค้า
 • ลดผลกระทบจากการพึ่งพาแรงงานคนจากปัจจัยขาดแคลนแรงงาน  และปัญหาในการบริหารแรงงาน เช่น การยศาสตร์ หรืออาการเหนื่อยล้าเมื่อต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 • ขีดความสามารถในการทำงานสูง สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
 • ลดความผิดพลาดด้วยระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความแม่นยำในการทำงานสูงจากการสั่งงานผ่านโปรแกรม
 • ความยืดหยุ่นในการทำงานสูง เช่น รองรับสินค้าได้หลากหลายด้วยการเปลี่ยนมือจับ (Gripper) หรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียง เป็นต้น
 • ทนต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ร้อนอบอ้าว
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ
 • ใช้พื้นที่ในการปฏิบัติงานน้อย

 

รูปแบบการทำงาน (Configurations)

 • หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าบนพาเลทมีความยืดหยุ่นในการออกแบบการใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น 1 in / 1 out, 2 in / 2 out, 3 in / 3 out เป็นต้น (Custom Configurations)
 • หยิบชิ้นงานได้มากกว่า 1 ชิ้นในหนึ่งวงรอบการทำงาน (Multiple Pick)
 • จัดเรียงชิ้นงานได้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ (Stacking Patterns)
 • หยิบชิ้นงานวางลงบนพาเลทหรือหยิบชิ้นงานออกจากพาเลท (Palletizing & De-palletizing)

 

การประยุกต์ใช้งานกับอุตสาหกรรม (Applications for Industry)

 • ส่วนท้ายไลน์ของกระบวนการผลิต
 • คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 • ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (LSP)
 • อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
 • อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม