Training : Jenbunjerd Corporate
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Training

การอบรมการใช้งานรถยก

  • ทางบริษัทฯจะมีการจัดการอบรมการใช้งานรถยกในวันที่ส่งมอบรถยกให้กับลูกค้า 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน
  • หากลูกค้ามีจำนวนผู้ใช้งานรถยกมากหรือจำเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มขึ้น สามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้ทีมงานฯจัดอบรมถึงที่ได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามสถานที่และจำนวนผู้เข้าอบรม
  • บริษัทฯจะออกใบรับรองจากผู้แทนจำหน่ายให้กับผู้เข้าอบรมทุกราย

การอบรมการซ่อมบำรุงเบื้องต้น (สำหรับบริษัทที่มีทีมบริการของตัวเอง)