Automated Storage/Retrieval System (AS/RS)

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ
Automated Storage/Retrieval System (AS/RS)

เป็นคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าแนวราบเต็มพื้นที่ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) ที่มีความแม่นยำสูง จึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บมากขึ้น และมีปริมาณสินค้าเข้า – ออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถลดจำนวนพนักงานและระยะเวลาที่สูญเสียในการทำงาน
แบ่งการจัดเก็บสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • Unit Load (สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นแพลเลท)
  • Mini Load (สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นกล่อง ตะกร้า หรือถาดที่มีขนาดเล็ก)

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.