Push Back Rack
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Push Back Rack

ชั้นวางแบบ Push Back

ชั้นวางแบบ Push Back
Push Back Rack

การใช้งานคล้ายกับ Flow Rack และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากสินค้าจะเข้า-ออกด้านเดียว สินค้าที่เก็บไว้ก่อนจะถอยร่นเข้าด้านใน เมื่อมีสินค้าใหม่วางเพิ่ม และจะเคลื่อนออกมาด้านหน้า เมื่อมีการนำแพลเลทด้านหน้าออกไป จึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีปัญหาการตกรุ่น หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ


คุณสมบัติและประโยชน์ที่ได้รับจากการเลือกใช้

  • ชั้นวางแบบ Push Back มีการใช้พื้นที่เฉลี่ย 80% ของพื้นที่ในการจัดเก็บบนชั้นวางทั้งหมด และใช้พื้นที่แนวราบในการจัดเก็บคิดเป็น 43%
  • ความสามารถในการเข้าถึงสินค้าทันทีได้ 28%
  • ปริมาณจัดเก็บสินค้าเพิ่มมากขึ้น 75% เมื่อเทียบกับ Selective Rack ในพื้นที่จัดเก็บที่เท่ากัน
  • เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าเป็นกลุ่มหรืองวด และคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่มีจำนวน SKUs น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs เป็นจำนวนมาก โดยสินค้าจะถูกจัดเก็บแบบ Last-In First-Out (LIFO)
  • โดยทั่วไปชั้นวางประเภทนี้สามารถจัดเก็บที่ความลึกไม่เกิน 5 แพลเลท ขึ้นอยู่กับความสามารถของรถยกในการดันสินค้าเข้าไปเก็บภายในชั้นวาง
  • ด้านหน้าของชั้นวางที่เป็นแพลเลทสำหรับตักออก (Pick-Face) จะมีสินค้าเต็มอยู่ตลอดเวลา
  • คุณภาพและความแข็งแรงของแพลเลทไม่มีผลต่อการใช้งาน เนื่องจากชั้นวางแบบ Push Back มีอุปกรณ์ถาดรองรับแพลเลท
  • ช่องทางเดินรถเพื่อเติมสินค้าและหยิบสินค้าใช้ร่วมกัน จึงสามารถลดพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าและระยะทางเดินรถภายในคลังสินค้าได้