Spare Parts & Service Warranty

อะไหล่และการรับประกันงานซ่อม

  • บริษัทฯ มีสต็อกอะไหล่รถ Yale และ JUMBO ของแท้จากผู้ผลิตโดยตรง
  • มีระบบการบริการและจัดการคลังพัสดุอะไหล่ที่ทันสมัย สามารถให้บริการท่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • อะไหล่ที่อยู่ในรายการสต็อกอะไหล่พื้นฐาน จะส่งถึงท่านภายใน 24 ชม. ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้เรามีการรับประกันงานซ่อมและอะไหล่ที่สั่งซื้อจากบริษัทฯเป็นระยะเวลานาน 3 เดือน นับจากวันที่ส่งสินค้ายกเว้นน้ำมันและสารหล่อลื่น

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.