Shuttle Rack

ชั้นวางระบบกระสวย
Shuttle Rack

เป็นระบบจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการวางสินค้าตามแนวลึกคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In แต่ไม่ต้องใช้รถยก เพราะมี Shuttle Car ทำหน้าที่เป็นตัวรับ-ส่งสินค้าภายในชั้นวาง จึงจัดเก็บหรือเบิกจ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัยในการทำงานสูง ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถยกในการทำงาน เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้า (SKU) น้อย แต่มีปริมาณการจัดเก็บและปริมาณเข้า - ออกมาก

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.