Corporate News


เจนบรรเจิด ได้รับรางวัล "สถานประกอบการดีเด่นประจำปี 2561 ระดับประเทศ"


Date : 2018-12-06

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน


         

 

การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน ในสถานประกอบกิจการด้วยการปรึกษาหารือร่วมในระบบทวิภาคี และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี


1


ภาพบรรยากาศงานแสดงสินค้า

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจบูธของเรา ในงาน INTERMACH 2019

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.