รางวัลคุณภาพ
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

รางวัลคุณภาพ


ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัย GS Mark จาก TUV SUD ประเทศเยอรมนี ในปี 2547

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ CE จาก TUV NORD ประเทศเยอรมนี ในปี 2553

ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ Thailand's Brand จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2554

ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark จากกลุ่มงานส่งเสริมการสร้างตราสินค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2555

ได้รับรางวัล Good Design Award (G Mark) จาก Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในปี 2555

ได้รับรางวัล Design Excellence Award (DEmark) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2555