Home > Job > Life at Jenbunjerd

Life at Jenbunjerd (เจนบรรเจิดในวันนี้)


บ้านเจนบรรเจิดหลังนี้ มีบุคลากรเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้เจนบรรเจิดประสบความสำเร็จ สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นพี่น้อง เข้าใจ
เคารพซึ่งกันและกัน และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยมีสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้พวกเราเจนบรรเจิดเป็นหนึ่งเดียว นั้นคือ
วัฒนธรรมองค์กร

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.