In-warranty : Jenbunjerd Corporate
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

In-warranty Service

การบริการในระยะรับประกัน

  • ทางบริษัทฯจะจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้ในช่วงระยะรับประกัน โดยจะตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เข้าบริการขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆ)
  • หากรถเกิดปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯจะเข้าบริการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง และซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าแรง (ยกเว้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานผิดวิธีหรือประมาทเลินหล่อ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าซ่อมและค่าอะไหล่ตามจริง)