Corporate News


เจนบรรเจิด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นประจำปี 2561 ระดับประเทศ”


Date : 2018-06-27

          บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

          การประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์และการจัดสวัสดิการแรงงาน ในสถานประกอบกิจการด้วยการปรึกษาหารือร่วมในระบบทวิภาคี และเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่สร้างระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี

 


Industrial Trucks & Parts Introduction เรื่องจัดเก็บ ยกย้าย ต้องเจนบรรเจิด

ดูแลและให้บริการ ตั้งแต่ให้คำปรึกษาจนถึงบริการหลังการขาย


งานต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสวปอ. มส.10 เข้าเยี่ยมชม Jenbunjerd DC

เจนบรรเจิดได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก สวปอ. มส.10 เข้าเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าเจนบรรเจิด 

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.