Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

Long Span Rack Support Floor


Long Span Rack Support Floor

โครงสร้างเป็นชั้นวางแบบ Selective Rack รับน้ำหนักได้มาก มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ใช้พื้นที่ในแนวดิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำสินค้าวางได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้แพลแลท