Cantilever Rack

ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว
Cantilever Rack

เป็นชั้นวางที่ใช้เก็บสินค้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาว เช่น ท่อน้ำ แผ่นกระดาน เหล็กรูปพรรณ เป็นต้น

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.