การบริการหลังการขาย : Jenbunjerd Corporate

In-warranty Service

การบริการในระยะรับประกัน

 • ทางบริษัทฯจะจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้ในช่วงระยะรับประกัน โดยจะตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เข้าบริการขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆ)
 • หากรถเกิดปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯจะเข้าบริการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง และซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าแรง (ยกเว้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานผิดวิธีหรือประมาทเลินหล่อ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าซ่อมและค่าอะไหล่ตามจริง)

Post-warranty Service

การบริการหลังหมดระยะรับประกัน

หลังจากที่สินค้าหมดระยะรับประกัน ทางลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 • บริการซ่อมรายครั้ง (Breakdown Service) ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือ LINE โดยทางบริษัทฯจะเข้าให้บริการถึงที่ โดยคิดค่าแรงและค่าซ่อมตามอาการจริง พร้อมให้การประกันงานซ่อม 6 เดือน
 • สัญญาบริการรายเดือน (Monthly Service Contract) ลูกค้าที่ต้องการการบริการเทียบเท่ากับรถในระยะประกัน สามารถเลือกซื้อสัญญาบริการรายเดือนได้ โดยรถที่มีสัญญาบริการฯจะได้รับการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง
 • สัญญาบริการแบบเหมาจ่าย (Full Service Contract) ลูกค้าที่ต้องการการบริการระดับสูงสุดและเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง สามารถเลือกซื้อสัญญาบริการแบบเหมาจ่ายได้ โดยจะได้รับการบำรุงรักษาโดยไม่มีค่าแรงหรือค่าอะไหล่เพิ่มเติม
 • สัญญาบริการสามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนตามความสะดวก งบประมาณ หรือความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้เช่นกัน หากมีข้อสงสัยเรื่องสัญญาบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายซ่อมบริการ

Warranty Service Comparison

Free of charge In-warranty Breakdown Service Monthly Service Contract Full Service Contract
PM Yes - Yes Yes
Labor Yes - Yes Yes
Eng / Hyd Oil - - - Customizable
Grease / Lube Yes - Yes Customizable
Major parts Yes - - Customizable
Consumables* - - - Customizable
Transport Yes - Yes Yes

Training

การอบรมการใช้งานรถยก

 • ทางบริษัทฯจะมีการจัดคอร์สอบรมการใช้งานรถยกอย่างถูกต้อง โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการของบริษัทฯ ในวันที่ส่งมอบรถยกให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุดไม่เกิน 20 คนต่อคอร์ส
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้จัดคอร์สอบรมนอกเหนือจากวันที่ส่งมอบ หรือมีจำนวนผู้เข้าอบรมมากกว่า 20 คน สามารถแจ้งความจำนงในการอบรมเพิ่มเติมได้ โดยทางบริษัทจะคิดค่าบริการอบรมเพิ่มเติมตามสถานที่และจำนวนผู้เข้าอบรมจริง
 • หลังจากการอบรมภาคทฤษฎี ผู้เข้าอบรมจะได้รับการทดสอบวัดความรู้และฝึกใช้งานภาคปฎิบัติ โดยทางบริษัทฯจะออกใบรับรองการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบเท่านั้น

การอบรมการซ่อมบำรุงรถยกเบื้องต้น

 • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะซ่อมบำรุงรถยกที่ซื้อจากบริษัทด้วยตัวเอง หรือมีทีมซ่อมบำรุงเครื่องจักรของตัวเอง สามารถแจ้งความจำนงเพื่อขออบรมการซ่อมบำรุงรถยกจากทีมวิศวกรของบริษัทฯได้
 • ทางบริษัทฯจะจัดคอร์สอบรมให้ โดยจะคิดค่าบริการตามจำนวนผู้เข้าอบรมและระดับความซับซ้อนของงานซ่อมบำรุง

หากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ให้บริษัทจัดอบรม กรุณาติดต่อฝ่ายซ่อมบริการที่ 02-096-9898 ต่อ 2101-2104 หรือผ่านอีเมล์ที่ as@jenbunjerd.com