การบริการหลังการขาย : Jenbunjerd Corporate

In-warranty Service

การบริการในระยะรับประกัน

  • ทางบริษัทฯจะจัดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ให้ในช่วงระยะรับประกัน โดยจะตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษารถตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เข้าบริการขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆ)
  • หากรถเกิดปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯจะเข้าบริการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับแจ้ง และซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดค่าแรง (ยกเว้นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานผิดวิธีหรือประมาทเลินหล่อ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าซ่อมและค่าอะไหล่ตามจริง)

Post-warranty Service

การบริการหลังหมดระยะรับประกัน

หลังจากที่สินค้าหมดระยะรับประกัน ทางลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

  • บริการซ่อมรายครั้ง (Breakdown Service) ลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์หรือ LINE โดยทางบริษัทฯจะเข้าให้บริการถึงที่ โดยคิดค่าแรงและค่าซ่อมตามอาการจริง พร้อมให้การประกันงานซ่อม 6 เดือน
  • สัญญาบริการรายเดือน (Monthly Service Contract) ลูกค้าที่ต้องการการบริการเทียบเท่ากับรถในระยะประกัน สามารถเลือกซื้อสัญญาบริการรายเดือนได้ โดยรถที่มีสัญญาบริการฯจะได้รับการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง
  • สัญญาบริการแบบเหมาจ่าย (Full Service Contract) ลูกค้าที่ต้องการการบริการระดับสูงสุดและเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง สามารถเลือกซื้อสัญญาบริการแบบเหมาจ่ายได้ โดยจะได้รับการบำรุงรักษาโดยไม่มีค่าแรงหรือค่าอะไหล่เพิ่มเติม
  • สัญญาบริการสามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนตามความสะดวก งบประมาณ หรือความเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้เช่นกัน หากมีข้อสงสัยเรื่องสัญญาบริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายซ่อมบริการ

Warranty Service Comparison

Free of charge In-warranty Breakdown Service Monthly Service Contract Full Service Contract
PM Yes - Yes Yes
Labor Yes - Yes Yes
Eng / Hyd Oil - - - Customizable
Grease / Lube Yes - Yes Customizable
Major parts Yes - - Customizable
Consumables* - - - Customizable
Transport Yes - Yes Yes

Training

การอบรมการใช้งานรถยก

  • ทางบริษัทฯจะมีการจัดการอบรมการใช้งานรถยกในวันที่ส่งมอบรถยกให้กับลูกค้า 1 ครั้ง จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน
  • หากลูกค้ามีจำนวนผู้ใช้งานรถยกมากหรือจำเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มขึ้น สามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้ทีมงานฯจัดอบรมถึงที่ได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามสถานที่และจำนวนผู้เข้าอบรม
  • บริษัทฯจะออกใบรับรองจากผู้แทนจำหน่ายให้กับผู้เข้าอบรมทุกราย

การอบรมการซ่อมบำรุงเบื้องต้น (สำหรับบริษัทที่มีทีมบริการของตัวเอง)