Mobile Rack

ชั้นวางแบบเคลื่อนที่
Mobile Rack

เป็นชั้นวางสินค้าที่สามารถเลื่อนตัวชั้นวางแต่ละแถวให้เคลื่อนไปติดกันในแนวซ้ายหรือขวา โดยเปิดช่องทางเดินรถเฉพาะชั้นวางที่รถยกต้องการเข้าไปตักสินค้าเท่านั้น ทำให้ประหยัดพื้นที่ได้มากถึง 80% โดยที่ยังสามารถเลือกตักสินค้าได้จากทุกตำแหน่งไม่ต่างกับ Selective Rack

ชั้นวางแต่ละแถวตั้งอยู่บนฐานเคลื่อนที่ (Mobile Base) ซึ่งวางบนรางแบบฝังพื้น โครงสร้างพื้นจึงต้องมีความแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักที่กดลงมาบนรางที่ฝังอยู่ มีมอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้ชั้นวางเคลื่อนตัวไปมาบนราง และควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ถือเป็นการจัดเก็บแบบกึ่งอัตโนมัติ

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.