Automated Guided Vehicle System (AGVs)

ระบบรถขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ
Automated Guided Vehicle System (AGVs)

เป็นพาหนะที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนขับ ลักษณะการทำงานของ AGV มีทั้งแบบลำเลียงหรือลากจูงสิ่งของต่างๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในอาคารที่กำหนดไว้ และแบบเคลื่อนย้ายสินค้าในแนวสูง ซึ่งมีลักษณะการทำงานเหมือนรถยก

AGV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถทำงานพร้อมกันหลายคันด้วยคำสั่งจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยเส้นทางเคลื่อนที่จะถูกกำหนดไว้ด้วยระบบแถบแม่เหล็กที่ติดไว้ที่พื้นหรือนำทางโดยระบบเลเซอร์ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเส้นทางจึงสามารถทำได้โดยง่าย

การเลือกใช้ AGV ให้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการผลิตหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นคำตอบของการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.